Snelzoeken

Aanbod Selectie

Contact

Tweede Woning Turkije 

De Mossel 1
1723 HZ Noord Scharwoude
T: 0226-343220

E: info@tweedewoningturkije.nl
W: www.tweedewoningturkije.nl
 

Aankoop procedure

1. U besluit tot aankoop van een woning. Hiervan wordt een schriftelijke koopovereenkomst gesloten.

2. De koper kan derden een notariële volmacht geven, om namens hem/haar alle noodzakelijke aanmeldingen, aanvragen, en opgaven te verrichten inclusief aanvraag voor overschrijving in het kadaster.

3. Nadat de aanvraag tot overschrijving van het eigendom in het register van het kadaster is geschiedt, de z.g. Tapu aanvraag, wordt deze gezonden naar het militair bureau in Izmir voor toestemming tot overschrijving. Zolang de overschrijving in het kadaster nog niet heeft plaats gevonden, bent u nog niet officieel de eigenaar.

4. Na goedkeuring volgt de daadwerkelijke inschrijving in het kadaster en krijgt u een Tapu. Hiervoor heeft men nodig:

Van de koper:

* Twee goed lijkende pasfoto’s
* Twee kopieën van het identiteitsbewijs
* Het huidige adres in land van herkomst
* De naam van zijn/haar vader
* Het belastingnummer van de koper

Van de verkoper:

* Één goed lijkende pasfoto’s
* Twee kopieën van het identiteitsbewijs
* Het huidige adres
* Het belastingnummer van de verkoper

5. Nu volgt de officiële registratie in het Tapu-register. De beëdigde tolk regelt de voortgang en geeft u, indien u zelf aanwezig bent, een mondelinge vertaling over de plaats en de eigenschappen van het gekochte object. Daarna krijgt u het originele afschrift van de Tapu (kadaster inschrijving) naar wens kan het Tapu ook schriftelijk worden vertaald.

!Pas op! Alleen de officiële registratie in het Tapu-register maakt u tot nieuwe eigenaar!

Uitgebreide toelichting aankoop procedure

"Wie" wordt eigenaar?
U besluit een (ander) huis te kopen. Dat kan "alleen" maar ook samen met anderen. Als groep, als echtgenoot, als partner. Het is uiteraard van belang om er bewust van te zijn wie de eigenaar zal zijn en dus op wiens naam het komt te staan. Naar Nederlands recht geldt dat indien men in gemeenschap van goederen is gehuwd, de echtgenoten eigenaar worden. Dit staat dan ook altijd als zodanig in de akte vermeld.
Is men onder huwelijkse voorwaarden gehuwd, dan zal (na overleg met de notaris) in de overdrachtsakte worden vermeld wie de eigenaar(-s) zal dan wel zullen worden. Met andere woorden, men kan onder huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn maar besluiten dat het onroerend goed gemeenschappelijk eigendom wordt. Ook is het denkbaar dat twee partners onroerend goed willen verwerven. In een dergelijke situatie zullen hun beide namen als koper c.q. eigenaar worden vermeld. Heeft u in Turkije onroerend goed in eigendom, dan geldt daar het Turkse recht voor wat betreft alle regels die hiermee samenhangen. Dus de plaats van de ligging van het onroerend goed is bepalend voor het toepasselijke recht.Om misverstanden te voorkomen kan het daarom dienstig zijn dat u erop toeziet dat bij de tenaamstelling alle belanghebbenden worden opgenomen in de registers en dus op het uiteindelijke bewijs van eigendom (Tapu)

Hoe wordt u eigenaar?
Voor ondertekening van een koopakte is het raadzaam om te (laten) onderzoeken of er beslag ligt op het te kopen object, danwel een hypothecaire geldlening is verstrekt op dit object. Na ondertekening van de voorlopige koopakte en goedkeuring van de militaire instanties in Izmir kan de woning worden overgedragen. Koper en verkoper gaan dan naar de Openbare Registers om het besluit te laten opnemen in de registers. U tekent de officiële stukken, hierop zijn de foto's van de koper en verkoper gehecht (handtekening over de foto's). 

De koper tekent over de foto van de verkoper en de verkoper over die van de koper. Dit document is eigenlijk te vergelijken met het stuk dat een Nederlandse notaris opstelt en u bij het transport laat ondertekenen. Indien men de Turkse taal niet machtig is, dan zal de ambtenaar eisen dat er een beëdigd tolk aanwezig is die de inhoud vertaalt. In de regel beperkt hij/zij zich tot een aantal standaardzinnen.

U kunt zich echter ook laten vertegenwoordigen door iemand aan wie u een notariële volmacht heeft gegeven. 

Vóór de overdracht moet nog wel de overdrachtsbelasting worden voldaan van 4%.

De prijs
In het bewijs van eigendom treft u, zoals ook in Nederland, een koopprijs van het onroerend goed aan. De prijs die in een Nederlands bewijs van eigendom staat is (tot op zekere hoogte) een juiste weergave van het betaalde bedrag. In Turkije ligt dit iets genuanceerder.

Bij sommige Openbare Registers hanteert men de Gemeentelijke Onroerende Zaak belastingwaarde of gaat de ambtenaar akkoord met de waarde die partijen opgeven zodat die zo laag mogelijk gehouden wordt. Het is een publiek geheim dat dit bedrag zo laag mogelijk gehouden wordt i.v.m. de overdrachtsbelasting. Uit ervaring is ons gebleken dat ook de ambtenaar, ondanks het feit dat hij in dienst is van de Overheid, adviseert zeker niet de werkelijke koopprijs te vermelden. De keus en verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij koper en verkoper.

Indien de verkoper het onroerend goed uit een erfenis heeft verworven, dan heeft u van de Belastingdienst een verklaring nodig dat de successierechten door de verkoper zijn voldaan.

De betaling
Voordat in Nederland de akte bij de notaris wordt gepasseerd moet hij de gelden onder zich hebben, die hij na het ondertekenen van de akten én inschrijving in de Openbare Registers tussen partijen verdeelt. Hoeveel dit is vindt u terug in de specificatie die u enige dagen eerder van hem heeft ontvangen. In Turkije heeft de notaris bij zo'n transactie geen enkele rol. De verkoper en koper gaan naar het Openbare Register en maken hun wens kenbaar. "Ik heb onroerend goed van hem gekocht en wil dat dit op mijn naam wordt gezet". Welke prijs partijen in werkelijkheid zijn overeengekomen wordt veelal niet genoemd (zie hierboven). Wel kunt u het traject laten "bewaken" door gebruik van een advocatenkantoor.

Betalen kunt u op diverse wijze doen:

• contant;
• per bank;
• door te ruilen tegen "iets" anders;
• het afgeven van  een cheque danwel
   waardepapieren.

Betalen voordat er overgeschreven is levert risico's op, tenzij er zekerheden zijn gesteld. Nog steeds bestaat het idee dat men altijd het geld contant moet meenemen naar Turkije. Dit is een sprookje.

U kunt aldaar een bankrekening openen. Voor het openen van een bankrekening moet u over een fiscaalnummer beschikken, dat u bij de Belastingdienst terplaatse kunt aanvragen.

Overdracht
Na afronding van bovenstaand traject tekent de directeur van het Openbare Register het bewijs van eigendom waarop de foto's van de nieuwe eigenaars zijn gehecht. Tenslotte vindt de overschrijving in de Openbare Registers plaats en wordt u het bewijs van eigendom (Tapu) ter hand gesteld. Op dat moment bent u "de eigenaar" geworden.

Controle door Bouw- en Woningtoezicht
Sinds kort bestaat de regel dat, alvorens de directeur van de Openbare Registers de toestemming aanvraagt bij de Militaire Autoriteiten, hij allereerst bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, naar de juridische status van het onroerend goed moet informeren. 

Tapu / Eigendomsbewijs
Een Tapu is een uittreksel van een registergoed. Het is iemand van een andere dan de Turkse nationaliteit toegestaan om 1 of meerdere Tapu's op naam te hebben. Men dient gemiddeld 2 maanden te wachten op de tenaamstelling.

De Tapu dient de volgende gegevens te bevatten:

* Adresgegevens van het pand / grondstuk
* Kadastrale locatie
* Pasfoto van de eigenaar. Dit kunnen er ook meerdere zijn.
* Hoedanigheid van het grondstuk (bouwgrond of anderszins)
* Oppervlakte van het gehele perceel
* Eigendom, huur of pacht
* Boekwaarde in Turkse Lira's
* Voormalige eigenaren en hun bezitsverhoudingen
* De nieuwe eigenaren
* Datum van de voorlaatste eigendomsoverdracht
* Serienummer; verandert bij elke eigendomsoverdracht
* Dossiernummers
* Datum van de laatste eigendomsoverdracht
* Handtekening en stempel van de directeur van het kadaster.

« Terug
 • Spotlight

  Plaats: Alanya
  Type: Appartement
  Status: Te Koop
  Vraagprijs: € 105.000 kosten koper
  Lees meer »
 • Spotlight

  Plaats: Alanya
  Type: Appartement
  Status: Te Koop
  Vraagprijs: € 289.000 kosten koper
  Lees meer »
 • Spotlight

  Plaats: Alanya
  Type: Appartement
  Status: Te Koop
  Vraagprijs: € 71.500 kosten koper
  Lees meer »
 • Spotlight

  Plaats: Alanya
  Type: Appartement
  Status: Te Koop
  Vraagprijs: € 328.000 kosten koper
  Lees meer »
 • Spotlight

  Plaats: Alanya
  Type: Appartement
  Status: Te Koop
  Vraagprijs: € 169.000 kosten koper
  Lees meer »
 • Spotlight

  Plaats: Alanya
  Type: Appartement
  Status: Te Koop
  Vraagprijs: € 165.000 kosten koper
  Lees meer »
 • Spotlight

  Plaats: Alanya
  Type: Appartement
  Status: Te Koop
  Vraagprijs: € 230.000 kosten koper
  Lees meer »
 • Spotlight

  Plaats: Alanya
  Type: Appartement
  Status: Te Koop
  Vraagprijs: € 295.000 kosten koper
  Lees meer »
 • Spotlight

  Plaats: Alanya
  Type: Appartement
  Status: Te Koop
  Vraagprijs: € 189.000 kosten koper
  Lees meer »
 • Spotlight

  Plaats: Alanya
  Type: Appartement
  Status: Te Koop
  Vraagprijs: € 83.000 kosten koper
  Lees meer »
 • Spotlight

  Plaats: Alanya
  Type: Appartement
  Status: Te Koop
  Vraagprijs: € 185.000 kosten koper
  Lees meer »
 • Spotlight

  Plaats: Alanya
  Type: Penthouse
  Status: Te Koop
  Vraagprijs: € 220.000 kosten koper
  Lees meer »
 • Spotlight

  Plaats: Belek
  Type: Villa
  Status: Te Koop
  Vraagprijs: € 98.000 kosten koper
  Lees meer »
 • Spotlight

  Plaats: Alanya
  Type: Appartement
  Status: Verkocht
  Vraagprijs: € 65.000 kosten koper
  Lees meer »
 • Spotlight

  Plaats: Alanya
  Type: Appartement
  Status: Te Koop
  Vraagprijs: € 185.000 kosten koper
  Lees meer »
 • Spotlight

  Plaats: Alanya
  Type: Appartement
  Status: Te Koop
  Vraagprijs: € 190.000 kosten koper
  Lees meer »
 • Spotlight

  Plaats: Alanya
  Type: Appartement
  Status: Te Koop
  Vraagprijs: € 190.000 kosten koper
  Lees meer »
 • Spotlight

  Plaats: Alanya
  Type: Appartement
  Status: Te Koop
  Vraagprijs: € 179.000 kosten koper
  Lees meer »